Kvalitetspolicy ISO 9001

Tysklinds i Stockholm AB har ett omfattande ansvar för att leva upp till våra uppdragsgivares behov och förväntningar på tjänster och produkter i enlighet med vår affärsidé. Vi har därför som mål att till fullo uppfylla dessa beträffande avtalat innehåll, utförande och leveranstid. Varje medarbetare känner till och förstår denna policy samt aktivt arbetar för att förverkliga den.

Kvalitetssystem ISO 9001

Kvalitetssystemet är styrande för företagets totalkvalitet. Kvalitetssystemet är nivåindelat och består av denna kvalitetsmanual samt en kvalitetshandbok. Kvalitetsmanualen är lämplig att användas för extrem exponering beskriver huvuddragen i Tysklinds i Stockholm AB´s kvalitetssystem och tydliggör hur vi inom ramen för kvalitetspolicyn uppfyller kundernas behov och förväntningar.

Kvalitetshandboken är företagsintern och till sin natur följsam och uppbyggd efter gällande ISO-9001 standard. Det innebär ett antal underliggande rutinbeskrivningar och instruktioner vilka styr arbetet inom Tysklinds i Stockholm AB. Härigenom uppnår vi certifieringens krav på säkerhet och ett kundinriktat resultat. För både manualen och handboken ansvara VD som godkänner uppdateringar efter ändringar i ISO-standaren eller efter företagsinterna beslut.

ISO 140001

Ansvar mot kommande generationer är en övergripande tanke i vårt val av material och produkter. För varje projekt väljs system efter vad som är bäst för de människor som ska verka i byggnaden. Vi föredrar material och produkter av hög kvalitet för en lång livslängd och låg energiförbrukning som motverkar resursslöseri.

 

FRÅGA OSS!